Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб)  17520784
 Пословно име IZZI CUP DOO BEOGRAD
 Седиште Beograd (Zemun)
 Адреса Koste Cukića 14
 Правна форма  Društvo sa ograničenom odgovornošću
 Делатност  1723-Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira
 * стање на дан 31.12.2009
 
 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за 2009. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 7.577 4.182
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 5.686 2.782
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 3.887 3.887
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 3.835 930
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 2.036 2.035
  Poslovni prihodi (AOP 201) 54.454 29.668
  Neto dobitak (AOP 229) 2.905 712
  Neto gubitak (AOP 230) 0 0
  Broj zaposlenih (AOP 605) 3 2
 
 Разврставање за 2010 годину**
ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ОБВЕЗНИК ЈЕ РАЗВРСТАН У 1-Mikro ПРАВНО ЛИЦЕ
**Ради упоредивости података нумеричке ознаке за величину почев од 10.02.2014. године усаглашене су са Правилником о изменама Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Сл. гласник РС“ бр. 3/2014) и имају следеће значење: 1-микро правно лице, 2-мало правно лице, 3-средње правно лице и 4-велико правно лице.
Агенција за привредне регистре