Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб)  17531409
 Пословно име CONTE PLUS DOO BEOGRAD
 Седиште Beograd
 Адреса Kneza Miloša 9
 Правна форма  Društvo sa ograničenom odgovornošću
 Делатност  7911-Delatnost putničkih agencija
 * стање на дан 31.12.2008
 
 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за 2008. годину
 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја од . до . године**
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 13.879 13.879
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 1.540 1.540
  Ukupni kapital (AOP 101) 0 0
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 0 0
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 0 0
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 0 0
  Poslovni prihodi (AOP 201) 0 0
  Neto dobitak (AOP 229) 0 0
  Neto gubitak (AOP 230) 0 286
  Broj zaposlenih (AOP 605) 0 1
 
 Разврставање за 2009 годину**
ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ОБВЕЗНИК ЈЕ РАЗВРСТАН У 1-Mikro ПРАВНО ЛИЦЕ
**Ради упоредивости података нумеричке ознаке за величину почев од 10.02.2014. године усаглашене су са Правилником о изменама Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Сл. гласник РС“ бр. 3/2014) и имају следеће значење: 1-микро правно лице, 2-мало правно лице, 3-средње правно лице и 4-велико правно лице.
Агенција за привредне регистре