Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб)  20055871
 Пословно име PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, KONSALTING I INŽENJERING ELEKTROENERGETSKIH I TELEKOMUNIKACIONIH OBJEKATA I SISTEMA ELEKTROISTOK-PROJEKTNI BIRO DOO BEOGRAD, ROVINJSKA 14
 Седиште Beograd (Voždovac)
 Адреса Rovinjska 14
 Правна форма  Društvo sa ograničenom odgovornošću
 Делатност  7112-Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
 * стање на дан 31.12.2011
 
 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за 2011. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 90.587 86.639
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 81.614 84.444
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 28.527 28.527
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 53.087 54.845
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 0 0
  Poslovni prihodi (AOP 201) 200.987 252.381
  Neto dobitak (AOP 229) 25.961 42.340
  Neto gubitak (AOP 230) 0 0
  Broj zaposlenih (AOP 605) 36 34
 
 Разврставање за 2012 годину**
ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ОБВЕЗНИК ЈЕ РАЗВРСТАН У 2-malo ПРАВНО ЛИЦЕ
**Ради упоредивости података нумеричке ознаке за величину почев од 10.02.2014. године усаглашене су са Правилником о изменама Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Сл. гласник РС“ бр. 3/2014) и имају следеће значење: 1-микро правно лице, 2-мало правно лице, 3-средње правно лице и 4-велико правно лице.
Агенција за привредне регистре