Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб)  20055871
 Пословно име PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, KONSALTING I INŽENJERING ELEKTROENERGETSKIH I TELEKOMUNIKACIONIH OBJEKATA I SISTEMA ELEKTROISTOK-PROJEKTNI BIRO DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC)
 Седиште Beograd-Voždovac
 Адреса Rovinjska 14
 Правна форма  Društvo sa ograničenom odgovornošću
 Делатност  7112-Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
 * стање на дан 31.12.2013
 
 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за 2013. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 98.667 91.257
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 91.821 85.956
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 28.527 28.527
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 63.294 57.429
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 0 0
  Poslovni prihodi (AOP 201) 181.434 178.812
  Neto dobitak (AOP 229) 25.495 23.812
  Neto gubitak (AOP 230) 0 0
  Broj zaposlenih (AOP 605) 47 38
 
 Разврставање за 2014 годину**
ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ОБВЕЗНИК ЈЕ РАЗВРСТАН У 2-malo ПРАВНО ЛИЦЕ
**Ради упоредивости података нумеричке ознаке за величину почев од 10.02.2014. године усаглашене су са Правилником о изменама Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Сл. гласник РС“ бр. 3/2014) и имају следеће значење: 1-микро правно лице, 2-мало правно лице, 3-средње правно лице и 4-велико правно лице.
Агенција за привредне регистре