Редовни годишњи финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије
  
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб)  06908381
 Пословно име PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD
 Седиште Beograd-Savski Venac
 Адреса Neznanog junaka 1
 Правна форма  Društvo sa ograničenom odgovornošću
 Делатност  6110-Kablovske telekomunikacije
 Величина за 2012. годину(према подацима за 2011. годину)**  4-Veliko
 * стање на дан 31.12.2012. године
**Ради упоредивости података нумеричке ознаке за величину почев од 10.02.2014. године усаглашене су са Правилником о изменама Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Сл. гласник РС“ бр. 3/2014) и имају следеће значење: 1-микро правно лице, 2-мало правно лице, 3-средње правно лице и 4-велико правно лице.
 
  Bilans stanja sa stanjem na dan 31.12.2012. godine

Naziv pozicije

   AOP    iznosi u 000 dinara
Tekuća godina Prethodna godina
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)

001

11.609.491

9.914.126

I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL

002

171.542

0

III. NEMATERIJALNA ULAGANJA

004

1.751.118

2.800.263

IV. NEKRETNINE,POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)

005

6.632.038

6.284.724

1. Nekretnine, postrojenja i oprema

006

5.974.794

5.645.984

2. Investicione nekretnine

007

657.244

638.740

V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)

009

3.054.793

829.139

1. Učešća u kapitalu

010

2.962.005

256.526

2. Ostali dugoročni finansijski plasmani

011

92.788

572.613

B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)

012

2.768.538

1.900.855

I. ZALIHE

013

12.323

10.412

III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)

015

2.756.215

1.890.443

1. Potraživanja

016

2.027.445

1.237.805

2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak

017

12.413

30.755

3. Kratkoročni finansijski plasmani

018

501.205

498.000

4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina

019

3.713

1.466

5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja

020

211.439

122.417

G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)

022

14.378.029

11.814.981

Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)

024

14.378.029

11.814.981

E. VANBILANSNA AKTIVA

025

633.818

1.891.171

A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)

101

1.853.604

761.251

I. OSNOVNI I KAPITAL

102

230.197

1.739

II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL

103

171.542

0

III. REZERVE

104

20.790

20.790

IV. REVALORIZACIONE REZERVE

105

1.136.426

663.037

VII. NERASPOREDJENI DOBITAK

108

294.649

75.685

B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)

111

12.338.684

10.930.735

I. DUGOROČNA REZERVISANJA

112

16.305

20.637

II. DUGOROČNE OBAVEZE (114 + 115)

113

6.400.300

4.511.566

1. Dugoročni krediti

114

3.938.235

2.946.901

2. Ostale dugoročne obaveze

115

2.462.065

1.564.665

III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)

116

5.922.079

6.398.532

1. Kratkoročne finansijske obaveze

117

871.596

827.239

3. Obaveze iz poslovanja

119

4.274.560

5.062.529

4. Ostale kratkoročne obaveze

120

333.168

297.971

5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razganičenja

121

442.755

210.793

V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE

123

185.741

122.995

G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)

124

14.378.029

11.814.981

D. VANBILANSNA PASIVA

125

633.818

1.891.171

  Bilans uspeha u periodu od 01.01.2012  do  31.12.2012. godine

Naziv pozicije

   AOP    iznosi u 000 dinara
Tekuća godina Prethodna godina
I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)

201

3.974.202

3.375.404

1. Prihodi od prodaje

202

3.662.290

3.324.473

2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe

203

259.685

0

5. Ostali poslovni prihodi

206

52.227

50.931

II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)

207

2.861.060

2.758.240

1. Nabavna vrednost prodate robe

208

41.703

83.307

2. Troškovi materijala

209

63.480

57.845

3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

210

651.085

716.421

4. Troškovi amortizacije i rezervisanja

211

1.062.429

945.964

5. Ostali poslovni rashodi

212

1.042.363

954.703

III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)

213

1.113.142

617.164

V. FINANSIJSKI PRIHODI

215

186.358

62.680

VI. FINANSIJSKI RASHODI

216

1.318.330

677.447

VII. OSTALI PRIHODI

217

249.229

252.437

VIII. OSTALI RASHODI

218

162.107

156.318

IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA(213-214+215-216+217-218)

219

68.292

98.516

XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA

222

823

0

B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)

223

67.469

98.516

1. Poreski rashod perioda

225

9.545

5.638

2. Odloženi poreski rashodi perioda

226

0

17.276

3. Odloženi poreski prihodi perioda

227

236.280

0

DJ. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)

229

294.204

75.602

  Izveštaj o tokovima gotovine  u periodu od 01.01.2012  do  31.12.2012. godine

Naziv pozicije

   AOP    iznosi u 000 dinara
Tekuća godina Prethodna godina
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)

301

4.704.485

5.309.503

1. Prodaja i primljeni avansi

302

4.438.674

4.312.484

2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti

303

0

2.519

3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja

304

265.811

994.500

II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)

305

3.830.429

3.310.347

1. Isplate dobavljačima i dati avansi

306

2.822.657

2.047.302

2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi

307

610.317

554.284

3. Plaćene kamate

308

0

251.060

4. Porez na dobitak

309

30.113

0

5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda

310

367.342

457.701

III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)

311

874.056

1.999.156

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)

313

130

1.503.562

3. Ostali finanasijski plasmani (neto prilivi)

316

0

1.503.562

4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja

317

130

0

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)

319

2.035.415

3.487.340

1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)

320

0

77.479

2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava

321

0

1.249.508

3. Ostali finanasijski plasmani (neto odlivi)

322

2.035.415

2.160.353

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)

324

2.035.285

1.983.778

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)

325

2.340.224

903.649

1. Uvećanje osnovnog kapitala

326

228.458

0

2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)

327

1.422.908

903.649

3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze

328

688.858

0

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)

329

1.176.748

917.571

2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)

331

1.089.196

712.169

3. Finansijski lizing

332

87.552

134.257

4. Isplaćene dividende

333

0

71.145

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)

334

1.163.476

0

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)

335

0

13.922

G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)

336

7.044.839

7.716.714

D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)

337

7.042.592

7.715.258

DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)

338

2.247

1.456

ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA

340

1.466

10

J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 +341 - 342)

343

3.713

1.466

  Izvestaj o promenama na kapitalu  u periodu od 01.01.2012  do  31.12.2012. godine

Naziv pozicije

    AOP  iznosi u 000 dinara
Tekuća godina
Stanje na dan 01.01. prethodne godine ______________ - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)

401

1.739

Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine ______________ (red.br. 1+2-3 ) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)

404

1.739

Stanje na dan 31.12. prethodne godine ______________ (red.br. 4+5-6 ) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)

407

1.739

Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine ______________ (red.br. 7+8-9 ) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)

410

1.739

Ukupna povećanja u tekućoj godini - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)

411

228.458

Stanje na dan 31.12. tekuće godine ______________ (red.br. 10+11-12) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)

413

230.197

Ukupna povećanja u tekućoj godini - Neuplaćeni upisani kapital (grupa 31) - Neuplaćeni upisani kapital (grupa 31)

437

171.542

Stanje na dan 31.12. tekuće godine ______________ (red.br. 10+11-12) - Neuplaćeni upisani kapital (grupa 31) - Neuplaćeni upisani kapital (grupa 31)

439

171.542

Stanje na dan 01.01. prethodne godine ______________ - Rezerve (računi 321 i 322)

453

20.790

Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine ______________ (red.br. 1+2-3 ) - Rezerve (računi 321 i 322)

456

20.790

Stanje na dan 31.12. prethodne godine ______________ (red.br. 4+5-6 ) - Rezerve (računi 321 i 322)

459

20.790

Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine ______________ (red.br. 7+8-9 ) - Rezerve (računi 321 i 322)

462

20.790

Stanje na dan 31.12. tekuće godine ______________ (red.br. 10+11-12) - Rezerve (računi 321 i 322)

465

20.790

Stanje na dan 01.01. prethodne godine ______________ - Revalorizacione rezerve (račun 330 i 331)

466

1.764.128

Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine ______________ (red.br. 1+2-3 ) - Revalorizacione rezerve (račun 330 i 331)

469

1.764.128

Ukupna smanjenja u prethodnoj godini - Revalorizacione rezerve (račun 330 i 331)

471

1.101.091

Stanje na dan 31.12. prethodne godine ______________ (red.br. 4+5-6 ) - Revalorizacione rezerve (račun 330 i 331)

472

663.037

Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine ______________ (red.br. 7+8-9 ) - Revalorizacione rezerve (račun 330 i 331)

475

663.037

Ukupna povećanja u tekućoj godini - Revalorizacione rezerve (račun 330 i 331)

476

2.609.160

Ukupna smanjenja u tekućoj godini - Revalorizacione rezerve (račun 330 i 331)

477

2.135.771

Stanje na dan 31.12. tekuće godine ______________ (red.br. 10+11-12) - Revalorizacione rezerve (račun 330 i 331)

478

1.136.426

Stanje na dan 01.01. prethodne godine ______________ - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)

505

349.337

Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine ______________ (red.br. 1+2-3 ) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)

508

349.337

Ukupna povećanja u prethodnoj godini - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)

509

1.172.902

Ukupna smanjenja u prethodnoj godini - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)

510

1.446.554

Stanje na dan 31.12. prethodne godine ______________ (red.br. 4+5-6 ) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)

511

75.685

Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine ______________ (red.br. 7+8-9 ) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)

514

75.685

Ukupna povećanja u tekućoj godini - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)

515

2.163.633

Ukupna smanjenja u tekućoj godini - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)

516

1.944.669

Stanje na dan 31.12. tekuće godine ______________ (red.br. 10+11-12) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)

517

294.649

Stanje na dan 01.01. prethodne godine ______________ - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)

544

2.135.994

Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine ______________ (red.br. 1+2-3 ) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)

547

2.135.994

Ukupna povećanja u prethodnoj godini - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)

548

1.172.902

Ukupna smanjenja u prethodnoj godini - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)

549

2.547.645

Stanje na dan 31.12. prethodne godine ______________ (red.br. 4+5-6 ) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)

550

761.251

Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine ______________ (red.br. 7+8-9 ) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)

553

761.251

Ukupna povećanja u tekućoj godini - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)

554

5.172.793

Ukupna smanjenja u tekućoj godini - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)

555

4.080.440

Stanje na dan 31.12. tekuće godine ______________ (red.br. 10+11-12) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)

556

1.853.604

 
Statistički aneks za 2012. godinu

Opis

  AOP    iznosi u 000 dinara
Tekuća godina Prethodna godina
      I. OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU
1. Broj meseci poslovanja ( oznaka od 1 do 12 )

601

12

12

2. Oznaka za veličinu ( oznaka od 1 do 4 )**

602

4

4

3. Oznaka za vlasništvo ( oznaka od 1 do 5 )

603

2

2

5. Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca ( ceo broj)

605

624

692

 
 Opis AOP iznosi u 000 dinara
Bruto Ispravka vrednosti Neto (kol. 4-5) 
      II. BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA

  1.1. Stanje na početku godine - nematerijalna ulaganja

  606

 3.496.749  696.486  2.800.263

  1.2. Povećanja (nabavke) u toku godine - nematerijalna ulaganja

  607

 907.576  0  907.576

  1.3. Smanjenja u toku godine - nematerijalna ulaganja

  608

 1.956.721  0  1.956.721

  1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609) - nematerijalna ulaganja

  610

 2.447.604  696.486  1.751.118

  2.1. Stanje na početku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva

  611

 6.684.439  399.715  6.284.724

  2.2. Povećanje (nabavke) u toku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva

  612

 752.385  0  752.385

  2.3. Smanjenje u toku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva

  613

 405.071  0  405.071

  2.5. Stanje na kraju godine ( 611+612-613+614 ) - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva

  615

 7.031.753  399.715  6.632.038
 

Opis

  AOP    iznosi u 000 dinara
Tekuća godina Prethodna godina
1. Zalihe materijala

616

454

454

4. Roba

619

1.098

331

6. Dati avansi

621

10.771

9.627

7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)

622

12.323

10.412

2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću

625

230.197

1.739

SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)

633

230.197

1.739

1. Potraživanja po osnovu prodaje ( stanje na kraju godine 639 <= 016)

639

1.423.341

1.048.641

2. Obaveze iz poslovanja ( stanje na kraju godine 640 <= 119)

640

4.274.495

5.062.463

3. Potraživanja u toku godine od društava za osiguranje za naknadu štete (dugovni promet bez početnog stanja )

641

185

391

4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godišnji iznos po poreskim prijavama)

642

323.918

410.931

5. Obaveze iz poslovanja ( potražni promet bez početnog stanja )

643

4.274.495

4.182.664

6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada ( potražni promet bez početnog stanja)

644

374.911

392.915

7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog ( potražni promet bez početnog stanja )

645

55.775

61.127

8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)

646

88.316

97.330

9. Obaveze za dividende, učešće u dobitku i lična primanja poslodavaca (potražni promet bez početnog stanja )

647

5.069

65.523

10. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima ( potražni promet bez početnog stanja )

648

41.468

97.735

11. Obaveze za PDV (godišnji iznos po poreskim prijavama)

649

796.644

866.649

12. Kontrolni zbir ( od 639 do 649 )

650

11.658.617

12.286.369

1. Troškovi goriva i energije

651

49.236

47.667

2. Troškovi zarade i naknade zarada ( bruto )

652

519.002

551.372

3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca

653

92.681

119.815

4. Troškovi naknada fizičkim licima ( bruto ) po osnovu ugovora

654

38.420

42.117

6. Ostali lični rashodi i naknade

656

982

3.117

7. Troškovi proizvodnih usluga

657

599.541

350.125

8. Troškovi zakupnina

658

48.542

140.964

11. Troškovi amortizacije

661

1.062.429

940.308

12. Troškovi premija osiguranja

662

20.109

28.898

13. Troškovi platnog prometa

663

37.582

15.302

14. Troškovi članarina

664

45

0

15. Troškovi poreza

665

146.719

221.218

17. Rashodi kamata

667

489.425

382.031

18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda

668

489.425

382.031

19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo

669

489.425

382.031

20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene

670

3.473

32.217

21. Kontrolni zbir ( od 651 do 670 )

671

4.087.036

3.639.213

1. Prihodi od prodaje robe

672

40.743

81.894

6. Prihodi od kamata

677

130

2.519

7. Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama

678

130

2.519

9. Kontrolni zbir ( od 672 do 679 )

680

41.003

86.932

2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule

690

74.328

0

4. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule (red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3)

692

74.328

0

6. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika

694

118.896

0

8. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7)

696

118.896

0

 
 ВЕЛИЧИНА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ У 2013ГОДИНИ**  :  4-Veliko
 На основу података из ФИ за 2012. годину обвезник се разврстао у  4-Veliko
 Величина обвезника утврђена од стране АПР - Регистар финансијских извештаја и бонитета 4-Veliko
 
  Napomene uz finansijski izveštaj
Агенција за привредне регистре