Објављивање финансијских извештаја


На овој страници се објављују подаци из исправних редовних годишњих и консолидованих финансијских извештаја правних лица и предузетника који су уписани у Регистар, закључно са извештајима за пословну 2013. годину. Подаци се приказују у складу са законом који уређује рачуноводство и подзаконским актима донетим на основу тог закона који уређују поступак пријема, обраде и објављивања финансијских извештаја, односно садржину и форму образаца тих извештаја за све групе правних лица, а који су били на снази у време састављања и достављања тих извештаја Регистру.


      

 

Матични број :

    
Агенција за привредне регистре