Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб)  06043429
 Пословно име DRUŠTVO ZA PRIVATNO OBEZBEDJENJE G4S SECURE SOLUTIONS DOO, BEOGRAD (VOŽDOVAC)
 Седиште Beograd-Voždovac
 Адреса Kumodraška 240
 Правна форма  Društvo sa ograničenom odgovornošću
 Делатност  8010-Delatnost privatnog obezbeđenja
 * стање на дан 31.12.2012
 
 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за обвезника ревизије за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 1.283.383 1.022.639
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 611.892 554.251
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 3.594 3.594
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 606.068 548.427
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 0 0
  Poslovni prihodi (AOP 201) 2.827.781 2.403.903
  Neto dobitak (AOP 229) 57.641 140.566
  Neto gubitak (AOP 230) 0 0
  Broj zaposlenih (AOP 605) 2.869 2.901
 
 Разврставање за 2013 годину**
ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ОБВЕЗНИК ЈЕ РАЗВРСТАН У 4-veliko ПРАВНО ЛИЦЕ
**Ради упоредивости података нумеричке ознаке за величину почев од 10.02.2014. године усаглашене су са Правилником о изменама Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Сл. гласник РС“ бр. 3/2014) и имају следеће значење: 1-микро правно лице, 2-мало правно лице, 3-средње правно лице и 4-велико правно лице.
Редовни годишњи финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије   
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa редовни гoдишњи финaнсиjски извeштaј за обвезника ревизије   
 
 Основни подаци из консолидованог  финансијског извештаја за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 1.283.799 1.022.991
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 612.034 553.195
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 3.594 3.594
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 608.535 549.511
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 2.325 2.140
  Poslovni prihodi (AOP 201) 2.836.983 2.410.006
  Neto dobitak (AOP 229) 58.779 139.662
  Neto gubitak (AOP 230) 0 0
  Broj zaposlenih (AOP 605) 2.878 2.907
Консолидовани финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије 
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa консолидовани финaнсиjски извeштaј
Агенција за привредне регистре