Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб)  06876366
 Пословно име AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, NIŠ
 Седиште Niš
 Адреса Nikole Pašića 42
 Правна форма  Akcionarska drustva
 Делатност  6419-Ostalo monetarno posredovanje
 * стање на дан 31.12.2012
 
 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за обвезника ревизије за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 014) 154.352.341 143.193.539
  od toga: Gubitak iznad iznosa kapitala (AOP 013) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 119) 50.262.013 46.830.302
  od toga: Kapital (AOP 113) 26.517.651 26.210.091
  Dobitak (AOP 117) 3.641.848 2.973.676
  Gubitak do nivoa kapitala (AOP 118) 0 0
  Ukupni prihodi AOP (201+205+209+211+213+215+217+219+221+222+223+228+232) 22.859.438 18.904.928
  Dobitak (AOP 239) 3.641.848 2.973.676
  Gubitak (AOP 240) 0 0
  Broj zaposlenih (AOP 617) 507 500
 
Редовни годишњи финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије   
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa редовни гoдишњи финaнсиjски извeштaј за обвезника ревизије   
Агенција за привредне регистре