Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб)  06908381
 Пословно име PREDUZECE ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU BEOGRAD (SAVSKI VENAC)
 Седиште Beograd-Savski Venac
 Адреса Neznanog junaka 1
 Правна форма  Društvo sa ograničenom odgovornošću
 Делатност  6110-Kablovske telekomunikacije
 * стање на дан 31.12.2012
 
 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за обвезника ревизије за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 14.378.029 11.814.981
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 1.853.604 761.251
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 230.197 1.739
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 294.649 75.685
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 0 0
  Poslovni prihodi (AOP 201) 3.974.202 3.375.404
  Neto dobitak (AOP 229) 294.204 75.602
  Neto gubitak (AOP 230) 0 0
  Broj zaposlenih (AOP 605) 624 692
 
 Разврставање за 2013 годину**
ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ОБВЕЗНИК ЈЕ РАЗВРСТАН У 4-veliko ПРАВНО ЛИЦЕ
**Ради упоредивости података нумеричке ознаке за величину почев од 10.02.2014. године усаглашене су са Правилником о изменама Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Сл. гласник РС“ бр. 3/2014) и имају следеће значење: 1-микро правно лице, 2-мало правно лице, 3-средње правно лице и 4-велико правно лице.
Редовни годишњи финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије   
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa редовни гoдишњи финaнсиjски извeштaј за обвезника ревизије   
 
 Основни подаци из консолидованог  финансијског извештаја за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 18.906.798 17.283.815
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 2.757.568 1.130.735
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 349.340 114.813
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 15.582 161.293
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 91.968 253.261
  Poslovni prihodi (AOP 201) 6.591.537 6.045.917
  Neto dobitak (AOP 229) 15.582 0
  Neto gubitak (AOP 230) 0 253.261
  Broj zaposlenih (AOP 605) 918 1.057
Консолидовани финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије 
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa консолидовани финaнсиjски извeштaј
Агенција за привредне регистре