Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб)  07042701
 Пословно име AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA MLEKA I MLECNIH PROIZVODA IMLEK, PADINSKA SKELA
 Седиште Padinska Skela
 Адреса Industrijsko naselje bb
 Правна форма  Akcionarska drustva
 Делатност  1051-Prerada mleka i proizvodnja sireva
 * стање на дан 31.12.2012
 
 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за обвезника ревизије за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 23.749.568 16.449.737
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 10.594.382 9.992.331
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 4.726.796 4.905.330
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 4.386.188 3.529.677
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 0 0
  Poslovni prihodi (AOP 201) 21.274.266 19.392.878
  Neto dobitak (AOP 229) 2.670.444 1.946.522
  Neto gubitak (AOP 230) 0 0
  Broj zaposlenih (AOP 605) 828 888
 
 Разврставање за 2013 годину**
ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ОБВЕЗНИК ЈЕ РАЗВРСТАН У 4-veliko ПРАВНО ЛИЦЕ
**Ради упоредивости података нумеричке ознаке за величину почев од 10.02.2014. године усаглашене су са Правилником о изменама Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Сл. гласник РС“ бр. 3/2014) и имају следеће значење: 1-микро правно лице, 2-мало правно лице, 3-средње правно лице и 4-велико правно лице.
Редовни годишњи финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије   
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa редовни гoдишњи финaнсиjски извeштaј за обвезника ревизије   
 
 Основни подаци из консолидованог  финансијског извештаја за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 33.203.690 19.883.258
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 12.460.067 10.224.554
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 5.379.740 5.034.756
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 4.853.638 3.063.850
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 0 0
  Poslovni prihodi (AOP 201) 30.382.330 25.754.044
  Neto dobitak (AOP 229) 2.835.212 1.950.258
  Neto gubitak (AOP 230) 0 0
  Broj zaposlenih (AOP 605) 2.322 1.346
Консолидовани финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије 
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa консолидовани финaнсиjски извeштaј
Агенција за привредне регистре