Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб)  07042728
 Пословно име INDUSTRIJA SMRZNUTE HRANE FRIKOM AD, BEOGRAD
 Седиште Beograd (grad)
 Адреса Zrenjaninski put bb
 Правна форма  Akcionarska drustva
 Делатност  1052-Proizvodnja sladoleda
 * стање на дан 31.12.2012
 
 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за обвезника ревизије за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 10.310.306 10.311.091
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 5.671.728 5.196.995
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 2.752.130 2.752.130
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 2.919.598 2.444.865
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 0 0
  Poslovni prihodi (AOP 201) 9.912.977 8.197.698
  Neto dobitak (AOP 229) 474.733 549.844
  Neto gubitak (AOP 230) 0 0
  Broj zaposlenih (AOP 605) 981 980
 
 Разврставање за 2013 годину**
ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ОБВЕЗНИК ЈЕ РАЗВРСТАН У 4-veliko ПРАВНО ЛИЦЕ
**Ради упоредивости података нумеричке ознаке за величину почев од 10.02.2014. године усаглашене су са Правилником о изменама Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (Сл. гласник РС бр. 3/2014) и имају следеће значење: 1-микро правно лице, 2-мало правно лице, 3-средње правно лице и 4-велико правно лице.
Редовни годишњи финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије   
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa редовни гoдишњи финaнсиjски извeштaј за обвезника ревизије   
 
 Основни подаци из консолидованог  финансијског извештаја за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 9.549.090 9.694.118
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 4.806.332 4.458.613
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 2.752.130 2.752.130
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 1.977.112 1.644.442
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 0 0
  Poslovni prihodi (AOP 201) 10.306.728 8.537.492
  Neto dobitak (AOP 229) 332.670 388.628
  Neto gubitak (AOP 230) 0 0
  Broj zaposlenih (AOP 605) 1.078 1.083
Консолидовани финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије 
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa консолидовани финaнсиjски извeштaј
Агенција за привредне регистре