Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб)  07044275
 Пословно име AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA VAZDUŠNI SAOBRACAJ JAT AIRWAYS AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
 Седиште Beograd-Novi Beograd
 Адреса Bulevar Umetnosti 16A
 Правна форма  Akcionarska drustva
 Делатност  5110-Vazdušni prevoz putnika
 * стање на дан 31.12.2012
 
 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за обвезника ревизије за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 22.968.219 19.332.960
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 7.355.419 3.675.432
  Ukupni kapital (AOP 101) 0 0
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 16.950.436 16.949.663
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 0 0
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 16.991.874 16.991.101
  Poslovni prihodi (AOP 201) 13.574.085 12.048.343
  Neto dobitak (AOP 229) 0 0
  Neto gubitak (AOP 230) 3.680.760 3.337.910
  Broj zaposlenih (AOP 605) 1.243 1.255
 
 Разврставање за 2013 годину**
ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ОБВЕЗНИК ЈЕ РАЗВРСТАН У 4-veliko ПРАВНО ЛИЦЕ
**Ради упоредивости података нумеричке ознаке за величину почев од 10.02.2014. године усаглашене су са Правилником о изменама Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Сл. гласник РС“ бр. 3/2014) и имају следеће значење: 1-микро правно лице, 2-мало правно лице, 3-средње правно лице и 4-велико правно лице.
Редовни годишњи финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије   
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa редовни гoдишњи финaнсиjски извeштaј за обвезника ревизије   
 
 Основни подаци из консолидованог  финансијског извештаја за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 23.081.612 19.473.267
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 7.828.106 4.220.924
  Ukupni kapital (AOP 101) 0 0
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 16.944.552 16.939.092
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 88.043 64.877
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 17.075.700 17.046.939
  Poslovni prihodi (AOP 201) 13.820.070 12.241.738
  Neto dobitak (AOP 229) 0 0
  Neto gubitak (AOP 230) 3.655.885 3.368.565
  Broj zaposlenih (AOP 605) 1.503 1.518
Консолидовани финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије 
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa консолидовани финaнсиjски извeштaј
Агенција за привредне регистре