Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб)  07051751
 Пословно име JAVNO PREDUZECE JUGOIMPORT-SDPR, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
 Седиште Beograd-Novi Beograd
 Адреса Bulevar umetnosti 2
 Правна форма  Javno preduzeće
 Делатност  4690-Nespecijalizovana trgovina na veliko
 * стање на дан 31.12.2012
 
 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за обвезника ревизије за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 22.018.129 18.071.386
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 5.690.994 3.822.517
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 1.194.962 1.049.835
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 2.494.067 991.963
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 0 0
  Poslovni prihodi (AOP 201) 6.775.340 6.086.715
  Neto dobitak (AOP 229) 2.023.451 521.347
  Neto gubitak (AOP 230) 0 0
  Broj zaposlenih (AOP 605) 330 313
 
 Разврставање за 2013 годину**
ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ОБВЕЗНИК ЈЕ РАЗВРСТАН У 4-veliko ПРАВНО ЛИЦЕ
**Ради упоредивости података нумеричке ознаке за величину почев од 10.02.2014. године усаглашене су са Правилником о изменама Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Сл. гласник РС“ бр. 3/2014) и имају следеће значење: 1-микро правно лице, 2-мало правно лице, 3-средње правно лице и 4-велико правно лице.
Редовни годишњи финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије   
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa редовни гoдишњи финaнсиjски извeштaј за обвезника ревизије   
 
 Основни подаци из консолидованог  финансијског извештаја за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 22.913.020 19.073.067
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 5.721.315 3.900.869
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 1.275.274 1.049.835
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 2.440.338 1.070.315
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 0 0
  Poslovni prihodi (AOP 201) 10.095.407 7.904.500
  Neto dobitak (AOP 229) 1.969.255 496.589
  Neto gubitak (AOP 230) 0 0
  Broj zaposlenih (AOP 605) 492 433
Консолидовани финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије 
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa консолидовани финaнсиjски извeштaј
Агенција за привредне регистре