Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб)  07105681
 Пословно име SIMPO AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VRANJE, RADNICKA 12
 Седиште Vranje
 Адреса Radnička 12
 Правна форма  Otvoreno akcionarsko društvo
 Делатност  3109-Proizvodnja ostalog nameštaja
 * стање на дан 31.12.2011
 
 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за обвезника ревизије за 2011. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 19.327.426 19.520.996
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 6.768.173 6.728.575
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 6.558.358 6.558.358
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 198.581 158.489
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 0 0
  Poslovni prihodi (AOP 201) 5.763.835 6.229.177
  Neto dobitak (AOP 229) 40.092 37.136
  Neto gubitak (AOP 230) 0 0
  Broj zaposlenih (AOP 605) 2.956 3.421
 
 Разврставање за 2012 годину**
ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ОБВЕЗНИК ЈЕ РАЗВРСТАН У 4-veliko ПРАВНО ЛИЦЕ
**Ради упоредивости података нумеричке ознаке за величину почев од 10.02.2014. године усаглашене су са Правилником о изменама Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Сл. гласник РС“ бр. 3/2014) и имају следеће значење: 1-микро правно лице, 2-мало правно лице, 3-средње правно лице и 4-велико правно лице.
Редовни годишњи финансијски извештај за 2011. годину за обвезника ревизије   
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa редовни гoдишњи финaнсиjски извeштaј за обвезника ревизије   
 
 Основни подаци из консолидованог  финансијског извештаја за 2011. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 23.191.863 22.579.140
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 5.197.255 5.751.335
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 6.231.309 5.465.706
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 632.053 315.909
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 1.856.283 616.020
  Poslovni prihodi (AOP 201) 5.677.935 6.006.710
  Neto dobitak (AOP 229) 0 0
  Neto gubitak (AOP 230) 117.453 95.932
  Broj zaposlenih (AOP 605) 4.582 4.895
Консолидовани финансијски извештај за 2011. годину за обвезника ревизије 
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa консолидовани финaнсиjски извeштaј
Агенција за привредне регистре