Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб)  07152264
 Пословно име HOLDING PREDUZECE INDUSTRIJA HIDRAULIKE I PNEUMATIKE PRVA PETOLETKA AD, TRSTENIK - U RESTRUKTURIRANJU
 Седиште Trstenik
 Адреса Cara Dušana 101
 Правна форма  Akcionarska drustva
 Делатност  6420-Delatnost holding kompanija
 * стање на дан 31.12.2012
 
 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за обвезника ревизије за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 2.347.996 2.094.836
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 1.498.094 1.504.544
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 1.780.852 1.780.913
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 0 0
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 282.758 276.369
  Poslovni prihodi (AOP 201) 14.748 14.502
  Neto dobitak (AOP 229) 0 0
  Neto gubitak (AOP 230) 6.389 5.516
  Broj zaposlenih (AOP 605) 15 14
 
 Разврставање за 2013 годину**
ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ОБВЕЗНИК ЈЕ РАЗВРСТАН У 2-malo ПРАВНО ЛИЦЕ
**Ради упоредивости података нумеричке ознаке за величину почев од 10.02.2014. године усаглашене су са Правилником о изменама Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Сл. гласник РС“ бр. 3/2014) и имају следеће значење: 1-микро правно лице, 2-мало правно лице, 3-средње правно лице и 4-велико правно лице.
Редовни годишњи финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије   
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa редовни гoдишњи финaнсиjски извeштaј за обвезника ревизије   
 
 Основни подаци из консолидованог  финансијског извештаја за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 8.191.097 5.590.770
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 3.293.149 251.188
  Ukupni kapital (AOP 101) 0 0
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 2.458.931 2.458.931
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 0 1.066
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 2.552.080 2.553.449
  Poslovni prihodi (AOP 201) 1.599.413 1.466.261
  Neto dobitak (AOP 229) 0 0
  Neto gubitak (AOP 230) 592.794 385.585
  Broj zaposlenih (AOP 605) 1.382 1.391
Консолидовани финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије 
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa консолидовани финaнсиjски извeштaј
Агенција за привредне регистре