Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб)  07210434
 Пословно име KORPORACIJA FABRIKA AUTOMOBILA PRIBOJ, AKCIONARSKO DRUŠTVO PRIBOJ - U RESTRUKTUIRANJU
 Седиште Priboj
 Адреса Radnička bb
 Правна форма  Akcionarska drustva
 Делатност  2910-Proizvodnja motornih vozila
 * стање на дан 31.12.2012
 
 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за обвезника ревизије за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 8.610.639 7.697.604
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 2.054.338 2.054.337
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 1.941.196 1.941.196
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 111.528 111.527
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 16.456 16.456
  Poslovni prihodi (AOP 201) 1.314.905 1.298.423
  Neto dobitak (AOP 229) 1 15
  Neto gubitak (AOP 230) 0 0
  Broj zaposlenih (AOP 605) 1.119 1.129
 
 Разврставање за 2013 годину**
ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ОБВЕЗНИК ЈЕ РАЗВРСТАН У 4-veliko ПРАВНО ЛИЦЕ
**Ради упоредивости података нумеричке ознаке за величину почев од 10.02.2014. године усаглашене су са Правилником о изменама Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Сл. гласник РС“ бр. 3/2014) и имају следеће значење: 1-микро правно лице, 2-мало правно лице, 3-средње правно лице и 4-велико правно лице.
Редовни годишњи финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије   
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa редовни гoдишњи финaнсиjски извeштaј за обвезника ревизије   
 
 Основни подаци из консолидованог  финансијског извештаја за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 9.712.562 8.617.353
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 1.683.969 1.852.628
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 1.941.196 1.941.196
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 112.084 112.082
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 405.540 261.701
  Poslovni prihodi (AOP 201) 1.690.270 1.635.039
  Neto dobitak (AOP 229) 0 0
  Neto gubitak (AOP 230) 143.823 65.917
  Broj zaposlenih (AOP 605) 1.464 1.477
Консолидовани финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије 
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa консолидовани финaнсиjски извeштaј
Агенција за привредне регистре