Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб)  07219601
 Пословно име AKCIONARSKO DRUŠTVO PRVI PARTIZAN UŽICE
 Седиште Užice
 Адреса Miloša Obrenovića 2
 Правна форма  Akcionarska drustva
 Делатност  2540-Proizvodnja oružja i municije
 * стање на дан 31.12.2012
 
 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за обвезника ревизије за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 6.686.417 4.271.506
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 3.804.796 2.062.344
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 2.161.789 2.161.789
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 163.666 63.450
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 99.379 162.842
  Poslovni prihodi (AOP 201) 5.208.937 3.287.323
  Neto dobitak (AOP 229) 163.666 63.450
  Neto gubitak (AOP 230) 0 0
  Broj zaposlenih (AOP 605) 889 849
 
 Разврставање за 2013 годину**
ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ОБВЕЗНИК ЈЕ РАЗВРСТАН У 4-veliko ПРАВНО ЛИЦЕ
**Ради упоредивости података нумеричке ознаке за величину почев од 10.02.2014. године усаглашене су са Правилником о изменама Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Сл. гласник РС“ бр. 3/2014) и имају следеће значење: 1-микро правно лице, 2-мало правно лице, 3-средње правно лице и 4-велико правно лице.
Редовни годишњи финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије   
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa редовни гoдишњи финaнсиjски извeштaј за обвезника ревизије   
Агенција за привредне регистре