Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб)  07342691
 Пословно име PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PRERADU CELIKA ŽELEZARA SMEDEREVO DOO SMEDEREVO
 Седиште Smederevo
 Адреса Radinac /
 Правна форма  Društvo sa ograničenom odgovornošću
 Делатност  2410-Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura
 * стање на дан 31.12.2013
 
 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за обвезника ревизије за 2013. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 25.000.168 23.282.634
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 2.061.294 16.416.326
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 19.777.917 19.166.614
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 0 0
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 18.180.449 3.214.114
  Poslovni prihodi (AOP 201) 21.374.556 21.301.545
  Neto dobitak (AOP 229) 0 0
  Neto gubitak (AOP 230) 14.966.335 3.214.114
  Broj zaposlenih (AOP 605) 5.036 5.225
 
 Разврставање за 2014 годину**
ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ОБВЕЗНИК ЈЕ РАЗВРСТАН У 4-veliko ПРАВНО ЛИЦЕ
**Ради упоредивости података нумеричке ознаке за величину почев од 10.02.2014. године усаглашене су са Правилником о изменама Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Сл. гласник РС“ бр. 3/2014) и имају следеће значење: 1-микро правно лице, 2-мало правно лице, 3-средње правно лице и 4-велико правно лице.
Редовни годишњи финансијски извештај за 2013. годину за обвезника ревизије   
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa редовни гoдишњи финaнсиjски извeштaј за обвезника ревизије   
Агенција за привредне регистре