Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб)  07347383
 Пословно име PRIVREDNO DRUŠTVO ZA EKSPLOATACIJU MINERALNE VODE I PROIZVODNJU PICA KNJAZ MILOŠ AD ARAN?ELOVAC
 Седиште Aranđelovac
 Адреса Južna industrijska zona bb
 Правна форма  Akcionarska drustva
 Делатност  1107-Proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode
 * стање на дан 31.12.2012
 
 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за обвезника ревизије за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 7.493.604 6.913.084
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 771.645 979.844
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 2.898.142 2.898.142
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 408.373 145.703
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 2.538.093 2.331.136
  Poslovni prihodi (AOP 201) 7.529.791 6.576.980
  Neto dobitak (AOP 229) 0 31.727
  Neto gubitak (AOP 230) 206.957 0
  Broj zaposlenih (AOP 605) 754 872
 
 Разврставање за 2013 годину**
ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ОБВЕЗНИК ЈЕ РАЗВРСТАН У 4-veliko ПРАВНО ЛИЦЕ
**Ради упоредивости података нумеричке ознаке за величину почев од 10.02.2014. године усаглашене су са Правилником о изменама Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Сл. гласник РС“ бр. 3/2014) и имају следеће значење: 1-микро правно лице, 2-мало правно лице, 3-средње правно лице и 4-велико правно лице.
Редовни годишњи финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије   
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa редовни гoдишњи финaнсиjски извeштaј за обвезника ревизије   
 
 Основни подаци из консолидованог  финансијског извештаја за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 7.580.289 7.260.026
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 623.809 946.405
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 2.898.142 2.898.142
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 451.499 220.011
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 2.811.076 2.499.694
  Poslovni prihodi (AOP 201) 8.006.889 7.039.863
  Neto dobitak (AOP 229) 0 11.992
  Neto gubitak (AOP 230) 318.689 0
  Broj zaposlenih (AOP 605) 897 1.009
Консолидовани финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије 
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa консолидовани финaнсиjски извeштaј
Агенција за привредне регистре