Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб)  07379625
 Пословно име JAVNO PREDUZECE ZA STAMBENE USLUGE NIŠSTAN SA PO NIŠ, BRANKA KRSMANOVICA 1
 Седиште Niš
 Адреса Branka Krsmanovića 1
 Правна форма  Javno preduzeće
 Делатност  4391-Krovni radovi
 * стање на дан 31.12.2010
 
 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за обвезника ревизије за 2010. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 403.741 413.919
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 275.154 309.490
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 95.694 95.694
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 6.210 43.393
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 34.187 37.327
  Poslovni prihodi (AOP 201) 134.820 261.223
  Neto dobitak (AOP 229) 0 0
  Neto gubitak (AOP 230) 34.187 37.327
  Broj zaposlenih (AOP 605) 176 173
 
 Разврставање за 2011 годину**
ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ОБВЕЗНИК ЈЕ РАЗВРСТАН У 3-srednje ПРАВНО ЛИЦЕ
**Ради упоредивости података нумеричке ознаке за величину почев од 10.02.2014. године усаглашене су са Правилником о изменама Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Сл. гласник РС“ бр. 3/2014) и имају следеће значење: 1-микро правно лице, 2-мало правно лице, 3-средње правно лице и 4-велико правно лице.
Редовни годишњи финансијски извештај за 2010. годину за обвезника ревизије   
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa редовни гoдишњи финaнсиjски извeштaј за обвезника ревизије   
Агенција за привредне регистре