Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб)  07552335
 Пословно име SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD
 Седиште Beograd (grad)
 Адреса Bulevar Zorana đin­iŠa 50a/b
 Правна форма  Akcionarska drustva
 Делатност  6419-Ostalo monetarno posredovanje
 * стање на дан 31.12.2012
 
 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за обвезника ревизије за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 014) 202.925.233 189.261.509
  od toga: Gubitak iznad iznosa kapitala (AOP 013) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 119) 34.064.233 33.955.564
  od toga: Kapital (AOP 113) 23.724.274 23.724.274
  Dobitak (AOP 117) 102.852 1.378.745
  Gubitak do nivoa kapitala (AOP 118) 0 0
  Ukupni prihodi AOP (201+205+209+211+213+215+217+219+221+222+223+228+232) 34.555.229 26.474.525
  Dobitak (AOP 239) 102.852 1.378.745
  Gubitak (AOP 240) 0 0
  Broj zaposlenih (AOP 617) 1.361 1.314
 
Редовни годишњи финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије   
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa редовни гoдишњи финaнсиjски извeштaј за обвезника ревизије   
 
 Основни подаци из консолидованог  финансијског извештаја за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 015) 206.588.130 192.380.778
  od toga: Gubitak iznad iznosa kapitala (AOP 013) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 121) 33.990.706 33.843.357
  od toga: Kapital (AOP 113) 23.724.274 23.724.274
  Dobitak (AOP 117) 29.325 1.266.538
  Gubitak do nivoa kapitala (AOP 118) 0 0
  Ukupni prihodi AOP (201+205+209+211+213+215+217+219+221+222+223+228+232) 35.506.624 27.186.554
  Dobitak (AOP 239) 88.956 1.366.326
  Gubitak (AOP 240) 0 0
  Broj zaposlenih (AOP 617) 1.384 1.335
Консолидовани финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије 
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa консолидовани финaнсиjски извeштaј
Агенција за привредне регистре