Подаци о регистрацији финансијских извештаја

 
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб)  07788053
 Пуно пословно име PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PRERADU I TRANSPORT UGLJA RUDARSKI BASEN KOLUBARA DOO, LAZAREVAC
 Седиште Lazarevac
 Адреса Svetog Save 1
 Правна форма  Društvo sa ograničenom odgovornošću
 Делатност  0520-Eksploatacija lignita i mrkog uglja
 * стање на дан 31.12.2012
 
 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за обвезника ревизије за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 125.586.978 143.460.453
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 76.707.238 101.724.856
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 17.017.422 17.017.422
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 3.066.403 14.237.083
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 3.889.734 11.385.815
  Poslovni prihodi (AOP 201) 39.105.807 40.470.033
  Neto dobitak (AOP 229) 0 1.887.917
  Neto gubitak (AOP 230) 3.889.734 0
  Broj zaposlenih (AOP 605) 9.923 9.970
 
 Разврставање за 2013 годину**
ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ОБВЕЗНИК ЈЕ РАЗВРСТАН У 4-veliko ПРАВНО ЛИЦЕ
**Radi uporedivosti podataka numeričke oznake za veličinu počev od 10.02.2014. godine usaglašene su sa Pravilnikom o izmenama Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Sl. glasnik RS“ br. 3/2014) i imaju sledeće značenje: 1-mikro pravno lice, 2-malo pravno lice, 3-srednje pravno lice i 4-veliko pravno lice.
Редовни годишњи финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије   
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa редовни гoдишњи финaнсиjски извeштaј за обвезника ревизије   
Агенција за привредне регистре