Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб)  07802161
 Пословно име PRIVREDNO DRUŠTVO TERMOELEKTRANE NIKOLA TESLA D.O.O . OBRENOVAC
 Седиште Obrenovac
 Адреса B.Uroševića Crnog 44
 Правна форма  Društvo sa ograničenom odgovornošću
 Делатност  3511-Proizvodnja električne energije
 * стање на дан 31.12.2012
 
 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за обвезника ревизије за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 194.690.708 221.668.498
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 138.102.836 177.008.995
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 48.138.750 48.138.750
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 0 15.697.983
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 22.319.181 39.703.484
  Poslovni prihodi (AOP 201) 69.249.715 71.938.201
  Neto dobitak (AOP 229) 0 6.121.677
  Neto gubitak (AOP 230) 1.854.850 0
  Broj zaposlenih (AOP 605) 2.532 2.536
 
 Разврставање за 2013 годину**
ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ОБВЕЗНИК ЈЕ РАЗВРСТАН У 4-veliko ПРАВНО ЛИЦЕ
**Ради упоредивости података нумеричке ознаке за величину почев од 10.02.2014. године усаглашене су са Правилником о изменама Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Сл. гласник РС“ бр. 3/2014) и имају следеће значење: 1-микро правно лице, 2-мало правно лице, 3-средње правно лице и 4-велико правно лице.
Редовни годишњи финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије   
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa редовни гoдишњи финaнсиjски извeштaј за обвезника ревизије   
Агенција за привредне регистре