Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб)  08008434
 Пословно име NEOBUS AD NOVI SAD NOVOSADSKA FABRIKA AUTOBUSA AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD - U STECAJU
 Седиште Novi Sad
 Адреса Privrednikova 20
 Правна форма  Otvoreno akcionarsko društvo
 Делатност  2910-Proizvodnja motornih vozila
 * стање на дан 31.12.2012
 
 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за обвезника ревизије за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 1.224.155 974.607
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 388.823 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 0 1.321
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 219.749 219.749
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 0 0
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 744.339 743.238
  Poslovni prihodi (AOP 201) 0 494.742
  Neto dobitak (AOP 229) 0 0
  Neto gubitak (AOP 230) 391.738 168.199
  Broj zaposlenih (AOP 605) 150 192
 
 Разврставање за 2013 годину**
ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ОБВЕЗНИК ЈЕ РАЗВРСТАН У 3-srednje ПРАВНО ЛИЦЕ
**Ради упоредивости података нумеричке ознаке за величину почев од 10.02.2014. године усаглашене су са Правилником о изменама Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Сл. гласник РС“ бр. 3/2014) и имају следеће значење: 1-микро правно лице, 2-мало правно лице, 3-средње правно лице и 4-велико правно лице.
Редовни годишњи финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије   
Документација из чл. 31 Закона о рачуноводству и ревизији која се односи на годишњи финансијски извештај – није регистрована
Агенција за привредне регистре