Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб)  08057036
 Пословно име AKCIONARSKO DRUŠTVO MLEKARA SUBOTICA
 Седиште Subotica
 Адреса Tolminska 10
 Правна форма  Akcionarska drustva
 Делатност  1051-Prerada mleka i proizvodnja sireva
 * стање на дан 31.12.2012
 
 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за обвезника ревизије за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 4.124.768 3.851.161
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 2.800.799 2.808.220
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 1.145.224 1.155.224
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 1.460.794 1.463.632
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 0 0
  Poslovni prihodi (AOP 201) 4.265.997 3.648.427
  Neto dobitak (AOP 229) 119.188 244.619
  Neto gubitak (AOP 230) 0 0
  Broj zaposlenih (AOP 605) 247 262
 
 Разврставање за 2013 годину**
ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ОБВЕЗНИК ЈЕ РАЗВРСТАН У 4-veliko ПРАВНО ЛИЦЕ
**Ради упоредивости података нумеричке ознаке за величину почев од 10.02.2014. године усаглашене су са Правилником о изменама Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Сл. гласник РС“ бр. 3/2014) и имају следеће значење: 1-микро правно лице, 2-мало правно лице, 3-средње правно лице и 4-велико правно лице.
Редовни годишњи финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије   
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa редовни гoдишњи финaнсиjски извeштaј за обвезника ревизије   
 
 Основни подаци из консолидованог  финансијског извештаја за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 4.309.481 4.022.821
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 2.877.718 2.912.474
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 1.184.189 1.265.183
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 1.498.748 1.446.387
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 0 0
  Poslovni prihodi (AOP 201) 4.393.482 3.808.402
  Neto dobitak (AOP 229) 91.853 218.859
  Neto gubitak (AOP 230) 0 0
  Broj zaposlenih (AOP 605) 323 338
Консолидовани финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије 
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa консолидовани финaнсиjски извeштaј
Агенција за привредне регистре