Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб)  08074313
 Пословно име VOJVO?ANSKA BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD
 Седиште Novi Sad
 Адреса Trg Slobode 7
 Правна форма  Akcionarska drustva
 Делатност  6419-Ostalo monetarno posredovanje
 * стање на дан 31.12.2013
 
 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за обвезника ревизије за 2013. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 014) 108.860.402 104.063.825
  od toga: Gubitak iznad iznosa kapitala (AOP 013) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 119) 19.551.423 18.012.303
  od toga: Kapital (AOP 113) 16.337.550 16.337.550
  Dobitak (AOP 117) 1.701.311 259.527
  Gubitak do nivoa kapitala (AOP 118) 0 1.893.935
  Ukupni prihodi AOP (201+205+209+211+213+215+217+219+221+222+223+228+232) 10.650.235 8.195.136
  Dobitak (AOP 239) 1.382.147 0
  Gubitak (AOP 240) 0 1.893.935
  Broj zaposlenih (AOP 617) 1.733 1.779
 
Редовни годишњи финансијски извештај за 2013. годину за обвезника ревизије   
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa редовни гoдишњи финaнсиjски извeштaј за обвезника ревизије   
 
 Основни подаци из консолидованог  финансијског извештаја за 2013. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 015) 108.852.718 104.062.069
  od toga: Gubitak iznad iznosa kapitala (AOP 013) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 121) 19.546.847 18.013.285
  od toga: Kapital (AOP 113) 16.337.550 16.337.550
  Dobitak (AOP 117) 1.696.735 259.527
  Gubitak do nivoa kapitala (AOP 118) 0 1.892.953
  Ukupni prihodi AOP (201+205+209+211+213+215+217+219+221+222+223+228+232) 10.663.844 8.201.586
  Dobitak (AOP 239) 1.376.480 0
  Gubitak (AOP 240) 0 1.892.953
  Broj zaposlenih (AOP 617) 1.734 1.780
Консолидовани финансијски извештај за 2013. годину за обвезника ревизије 
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa консолидовани финaнсиjски извeштaј
Агенција за привредне регистре