Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб)  08159246
 Пословно име SEVERTRANS SOMBOR AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ PUTNIKA, SOMBOR - U RESTRUKTURIRANJU
 Седиште Sombor
 Адреса Filipa Kljajića bb
 Правна форма  Akcionarska drustva
 Делатност  4931-Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
 * стање на дан 31.12.2012
 
 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за обвезника ревизије за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 484.019 657.879
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 87.762 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 0 16.274
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 130.986 130.986
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 0 0
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 220.620 204.346
  Poslovni prihodi (AOP 201) 661.873 695.278
  Neto dobitak (AOP 229) 0 0
  Neto gubitak (AOP 230) 104.036 39.230
  Broj zaposlenih (AOP 605) 236 304
 
 Разврставање за 2013 годину**
ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ОБВЕЗНИК ЈЕ РАЗВРСТАН У 3-srednje ПРАВНО ЛИЦЕ
**Ради упоредивости података нумеричке ознаке за величину почев од 10.02.2014. године усаглашене су са Правилником о изменама Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Сл. гласник РС“ бр. 3/2014) и имају следеће значење: 1-микро правно лице, 2-мало правно лице, 3-средње правно лице и 4-велико правно лице.
Редовни годишњи финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије   
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa редовни гoдишњи финaнсиjски извeштaј за обвезника ревизије   
Агенција за привредне регистре