Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб)  08186162
 Пословно име EMINENT DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU I PROMET, SUBOTICA
 Седиште Subotica
 Адреса Ber Imrea 3-5
 Правна форма  Društvo sa ograničenom odgovornošću
 Делатност  1413-Proizvodnja ostale odeće
 * стање на дан 31.12.2013
 
 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за обвезника ревизије за 2013. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 1.540.659 1.346.232
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 1.027.753 796.518
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 292 77.107
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 944.685 713.450
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 0 0
  Poslovni prihodi (AOP 201) 1.555.886 1.280.557
  Neto dobitak (AOP 229) 231.235 208.011
  Neto gubitak (AOP 230) 0 0
  Broj zaposlenih (AOP 605) 385 341
 
 Разврставање за 2014 годину**
ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ОБВЕЗНИК ЈЕ РАЗВРСТАН У 3-srednje ПРАВНО ЛИЦЕ
**Ради упоредивости података нумеричке ознаке за величину почев од 10.02.2014. године усаглашене су са Правилником о изменама Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Сл. гласник РС“ бр. 3/2014) и имају следеће значење: 1-микро правно лице, 2-мало правно лице, 3-средње правно лице и 4-велико правно лице.
Редовни годишњи финансијски извештај за 2013. годину за обвезника ревизије   
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa редовни гoдишњи финaнсиjски извeштaј за обвезника ревизије   
 
 Основни подаци из консолидованог  финансијског извештаја за 2013. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 1.548.005 1.356.798
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 1.028.835 801.917
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 292 77.107
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 945.361 718.799
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 0 0
  Poslovni prihodi (AOP 201) 1.586.931 1.310.724
  Neto dobitak (AOP 229) 224.225 209.563
  Neto gubitak (AOP 230) 0 0
  Broj zaposlenih (AOP 605) 402 309
Консолидовани финансијски извештај за 2013. годину за обвезника ревизије 
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa консолидовани финaнсиjски извeштaј
Агенција за привредне регистре