Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб)  08245207
 Пословно име SWISSLION GROUP DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, NOVI SAD
 Седиште Novi Sad
 Адреса Partizanska 42
 Правна форма  Društvo sa ograničenom odgovornošću
 Делатност  4636-Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
 * стање на дан 31.12.2012
 
 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за обвезника ревизије за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 11.842.161 2.602.608
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 9.181.878 1.773.664
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 5.041.941 1.122.549
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 4.043.632 651.115
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 0 0
  Poslovni prihodi (AOP 201) 4.980.973 10.216.801
  Neto dobitak (AOP 229) 96.356 102.572
  Neto gubitak (AOP 230) 0 0
  Broj zaposlenih (AOP 605) 644 567
 
 Разврставање за 2013 годину**
ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ОБВЕЗНИК ЈЕ РАЗВРСТАН У 4-veliko ПРАВНО ЛИЦЕ
**Ради упоредивости података нумеричке ознаке за величину почев од 10.02.2014. године усаглашене су са Правилником о изменама Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Сл. гласник РС“ бр. 3/2014) и имају следеће значење: 1-микро правно лице, 2-мало правно лице, 3-средње правно лице и 4-велико правно лице.
Редовни годишњи финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије   
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa редовни гoдишњи финaнсиjски извeштaј за обвезника ревизије   
 
 Основни подаци из консолидованог  финансијског извештаја за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 20.364.763 0
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 14.208.302 0
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 8.378.955 0
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 6.551.720 0
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 4.103.596 0
  Poslovni prihodi (AOP 201) 13.581.225 0
  Neto dobitak (AOP 229) 0 0
  Neto gubitak (AOP 230) 301.818 0
  Broj zaposlenih (AOP 605) 3.154 0
Консолидовани финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије 
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa консолидовани финaнсиjски извeштaј
Агенција за привредне регистре