Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб)  08277931
 Пословно име CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD
 Седиште Novi Sad
 Адреса Braće Ribnikara 4-6
 Правна форма  Akcionarska drustva
 Делатност  6419-Ostalo monetarno posredovanje
 * стање на дан 31.12.2012
 
 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за обвезника ревизије за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 014) 63.791.190 56.977.032
  od toga: Gubitak iznad iznosa kapitala (AOP 013) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 119) 8.381.402 8.349.056
  od toga: Kapital (AOP 113) 14.645.184 14.645.184
  Dobitak (AOP 117) 12.145 0
  Gubitak do nivoa kapitala (AOP 118) 6.429.862 6.429.862
  Ukupni prihodi AOP (201+205+209+211+213+215+217+219+221+222+223+228+232) 11.171.787 11.215.350
  Dobitak (AOP 239) 12.145 0
  Gubitak (AOP 240) 0 427.183
  Broj zaposlenih (AOP 617) 990 952
 
Редовни годишњи финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије   
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa редовни гoдишњи финaнсиjски извeштaј за обвезника ревизије   
 
 Основни подаци из консолидованог  финансијског извештаја за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 015) 66.405.245 59.254.589
  od toga: Gubitak iznad iznosa kapitala (AOP 013) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 121) 8.402.059 8.345.133
  od toga: Kapital (AOP 113) 14.645.184 14.645.184
  Dobitak (AOP 117) 36.725 0
  Gubitak do nivoa kapitala (AOP 118) 6.433.785 6.433.785
  Ukupni prihodi AOP (201+205+209+211+213+215+217+219+221+222+223+228+232) 11.709.525 11.646.087
  Dobitak (AOP 239) 36.725 0
  Gubitak (AOP 240) 0 409.328
  Broj zaposlenih (AOP 617) 1.007 970
Консолидовани финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије 
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa консолидовани финaнсиjски извeштaј
Агенција за привредне регистре