Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб)  08603537
 Пословно име OTP BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD
 Седиште Novi Sad
 Адреса Bulevar oslobođenja 80
 Правна форма  Akcionarska drustva
 Делатност  6419-Ostalo monetarno posredovanje
 * стање на дан 31.12.2012
 
 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за обвезника ревизије за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 014) 46.231.812 38.247.902
  od toga: Gubitak iznad iznosa kapitala (AOP 013) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 119) 10.118.991 9.136.216
  od toga: Kapital (AOP 113) 12.428.866 10.208.879
  Dobitak (AOP 117) 5.334 968
  Gubitak do nivoa kapitala (AOP 118) 2.542.229 1.306.170
  Ukupni prihodi AOP (201+205+209+211+213+215+217+219+221+222+223+228+232) 5.760.978 6.244.433
  Dobitak (AOP 239) 0 0
  Gubitak (AOP 240) 1.236.059 1.306.170
  Broj zaposlenih (AOP 617) 696 712
 
Редовни годишњи финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије   
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa редовни гoдишњи финaнсиjски извeштaј за обвезника ревизије   
 
 Основни подаци из консолидованог  финансијског извештаја за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 015) 46.230.896 38.247.535
  od toga: Gubitak iznad iznosa kapitala (AOP 013) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 121) 10.125.248 9.150.446
  od toga: Kapital (AOP 113) 12.428.866 10.208.879
  Dobitak (AOP 117) 19.403 15.036
  Gubitak do nivoa kapitala (AOP 118) 2.565.817 1.321.784
  Ukupni prihodi AOP (201+205+209+211+213+215+217+219+221+222+223+228+232) 5.760.548 6.247.031
  Dobitak (AOP 239) 0 0
  Gubitak (AOP 240) 1.244.032 1.315.437
  Broj zaposlenih (AOP 617) 697 713
Консолидовани финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије 
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa консолидовани финaнсиjски извeштaј
Агенција за привредне регистре