Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб)  08745587
 Пословно име NOVINSKO IZDAVACKO DRUŠTVO COLOR MEDIA INTERNATIONAL DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU, NOVI SAD
 Седиште Novi Sad
 Адреса Temerinska 102
 Правна форма  Društvo sa ograničenom odgovornošću
 Делатност  5814-Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
 * стање на дан 31.12.2012
 
 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за обвезника ревизије за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 623.620 670.423
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 152.768 218.710
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 453 453
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 151.761 217.703
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 0 0
  Poslovni prihodi (AOP 201) 589.878 585.546
  Neto dobitak (AOP 229) 151.761 217.703
  Neto gubitak (AOP 230) 0 0
  Broj zaposlenih (AOP 605) 74 76
 
 Разврставање за 2013 годину**
ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ОБВЕЗНИК ЈЕ РАЗВРСТАН У 3-srednje ПРАВНО ЛИЦЕ
**Ради упоредивости података нумеричке ознаке за величину почев од 10.02.2014. године усаглашене су са Правилником о изменама Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Сл. гласник РС“ бр. 3/2014) и имају следеће значење: 1-микро правно лице, 2-мало правно лице, 3-средње правно лице и 4-велико правно лице.
Редовни годишњи финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије   
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa редовни гoдишњи финaнсиjски извeштaј за обвезника ревизије   
 
 Основни подаци из консолидованог  финансијског извештаја за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 1.062.928 1.063.262
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 348.828 417.252
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 686 28.515
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 347.333 387.481
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 487 358
  Poslovni prihodi (AOP 201) 1.562.582 1.512.597
  Neto dobitak (AOP 229) 172.075 262.427
  Neto gubitak (AOP 230) 0 0
  Broj zaposlenih (AOP 605) 353 302
Консолидовани финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије 
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa консолидовани финaнсиjски извeштaј
Агенција за привредне регистре