Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб)  17156730
 Пословно име DELTA HOLDING DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
 Седиште Beograd-Novi Beograd
 Адреса Milentija Popovića 7b
 Правна форма  Društvo sa ograničenom odgovornošću
 Делатност  7022-Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
 * стање на дан 31.12.2012
 
 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за обвезника ревизије за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 3.168.488 3.213.291
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 2.554.954 2.644.569
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 259.573 166.434
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 2.213.386 2.213.413
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 350.188 192.883
  Poslovni prihodi (AOP 201) 315.785 216.914
  Neto dobitak (AOP 229) 0 0
  Neto gubitak (AOP 230) 157.305 178.621
  Broj zaposlenih (AOP 605) 62 42
 
 Разврставање за 2013 годину**
ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ОБВЕЗНИК ЈЕ РАЗВРСТАН У 3-srednje ПРАВНО ЛИЦЕ
**Ради упоредивости података нумеричке ознаке за величину почев од 10.02.2014. године усаглашене су са Правилником о изменама Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Сл. гласник РС“ бр. 3/2014) и имају следеће значење: 1-микро правно лице, 2-мало правно лице, 3-средње правно лице и 4-велико правно лице.
Редовни годишњи финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије   
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa редовни гoдишњи финaнсиjски извeштaј за обвезника ревизије   
 
 Основни подаци из консолидованог  финансијског извештаја за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 135.260.764 134.229.366
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 76.943.102 76.271.701
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 35.474.459 36.113.065
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 23.186.832 22.516.638
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 0 0
  Poslovni prihodi (AOP 201) 57.392.540 111.988.986
  Neto dobitak (AOP 229) 486.206 9.817.004
  Neto gubitak (AOP 230) 0 0
  Broj zaposlenih (AOP 605) 3.661 4.928
Консолидовани финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије 
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa консолидовани финaнсиjски извeштaј
Агенција за привредне регистре