Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб)  17167839
 Пословно име DRUŠTVO ZA RAZVOJ I IZGRADNJU INFORMACIONIH SISTEMA EUNET DOO BEOGRAD (STARI GRAD)
 Седиште Beograd-Stari Grad
 Адреса Dubrovačka 35
 Правна форма  Društvo sa ograničenom odgovornošću
 Делатност  6110-Kablovske telekomunikacije
 * стање на дан 31.12.2012
 
 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 151.176 176.628
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 117.554 159.866
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 670 670
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 146.485 159.196
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 29.601 0
  Poslovni prihodi (AOP 201) 213.213 248.537
  Neto dobitak (AOP 229) 0 41.952
  Neto gubitak (AOP 230) 29.601 0
  Broj zaposlenih (AOP 605) 38 28
 
 Разврставање за 2013 годину**
ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ОБВЕЗНИК ЈЕ РАЗВРСТАН У 2-malo ПРАВНО ЛИЦЕ
**Ради упоредивости података нумеричке ознаке за величину почев од 10.02.2014. године усаглашене су са Правилником о изменама Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Сл. гласник РС“ бр. 3/2014) и имају следеће значење: 1-микро правно лице, 2-мало правно лице, 3-средње правно лице и 4-велико правно лице.
Агенција за привредне регистре