Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб)  17324918
 Пословно име UNICREDIT BANK SRBIJA A.D., BEOGRAD (STARI GRAD)
 Седиште Beograd-Stari Grad
 Адреса RajiŠeva 27-29
 Правна форма  Akcionarska drustva
 Делатност  6419-Ostalo monetarno posredovanje
 * стање на дан 31.12.2013
 
 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за обвезника ревизије за 2013. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 014) 251.953.242 243.553.784
  od toga: Gubitak iznad iznosa kapitala (AOP 013) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 119) 50.524.779 45.807.502
  od toga: Kapital (AOP 113) 24.169.776 24.169.776
  Dobitak (AOP 117) 3.831.533 4.395.110
  Gubitak do nivoa kapitala (AOP 118) 0 0
  Ukupni prihodi AOP (201+205+209+211+213+215+217+219+221+222+223+228+232) 44.060.297 67.774.344
  Dobitak (AOP 239) 3.831.533 4.395.110
  Gubitak (AOP 240) 0 0
  Broj zaposlenih (AOP 617) 1.018 999
 
Редовни годишњи финансијски извештај за 2013. годину за обвезника ревизије   
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa редовни гoдишњи финaнсиjски извeштaј за обвезника ревизије   
Агенција за привредне регистре