Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб)  17535480
 Пословно име PREDUZECE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE LA FANTANA DOO BEOGRAD
 Седиште Beograd (grad)
 Адреса Patrijarha Dimitrija 12g
 Правна форма  Društvo sa ograničenom odgovornošću
 Делатност  1107-Proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode
 * стање на дан 31.12.2012
 
 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за обвезника ревизије за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 362.521 300.121
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 288.747 164.426
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 145.559 145.559
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 143.188 164.426
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 0 145.559
  Poslovni prihodi (AOP 201) 671.243 570.701
  Neto dobitak (AOP 229) 143.188 94.783
  Neto gubitak (AOP 230) 0 0
  Broj zaposlenih (AOP 605) 145 126
 
 Разврставање за 2013 годину**
ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ОБВЕЗНИК ЈЕ РАЗВРСТАН У 3-srednje ПРАВНО ЛИЦЕ
**Ради упоредивости података нумеричке ознаке за величину почев од 10.02.2014. године усаглашене су са Правилником о изменама Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Сл. гласник РС“ бр. 3/2014) и имају следеће значење: 1-микро правно лице, 2-мало правно лице, 3-средње правно лице и 4-велико правно лице.
Редовни годишњи финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије   
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa редовни гoдишњи финaнсиjски извeштaј за обвезника ревизије   
Агенција за привредне регистре