Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб)  20084600
 Пословно име JAVNO PREDUZECE SRBIJAGAS NOVI SAD
 Седиште Novi Sad
 Адреса Narodnog fronta 12
 Правна форма  Javno preduzeće
 Делатност  4950-Cevovodni transport
 * стање на дан 31.12.2013
 
 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за обвезника ревизије за 2013. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 162.083.288 132.101.197
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 27.226.580 258.468
  Ukupni kapital (AOP 101) 0 0
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 35.990.236 40.515.334
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 16.566.323 16.560.482
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 79.954.724 57.207.782
  Poslovni prihodi (AOP 201) 65.957.247 68.616.374
  Neto dobitak (AOP 229) 0 0
  Neto gubitak (AOP 230) 49.704.038 36.739.420
  Broj zaposlenih (AOP 605) 1.181 1.170
 
 Разврставање за 2014 годину**
ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ОБВЕЗНИК ЈЕ РАЗВРСТАН У 4-veliko ПРАВНО ЛИЦЕ
**Ради упоредивости података нумеричке ознаке за величину почев од 10.02.2014. године усаглашене су са Правилником о изменама Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Сл. гласник РС“ бр. 3/2014) и имају следеће значење: 1-микро правно лице, 2-мало правно лице, 3-средње правно лице и 4-велико правно лице.
Редовни годишњи финансијски извештај за 2013. годину за обвезника ревизије   
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa редовни гoдишњи финaнсиjски извeштaј за обвезника ревизије   
 
 Основни подаци из консолидованог  финансијског извештаја за 2013. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 165.438.303 135.713.650
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 26.848.310 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 0 1.334.166
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 36.278.870 41.102.895
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 16.673.222 20.631.019
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 81.467.669 61.656.946
  Poslovni prihodi (AOP 201) 69.013.576 74.528.565
  Neto dobitak (AOP 229) 0 0
  Neto gubitak (AOP 230) 50.802.740 38.986.946
  Broj zaposlenih (AOP 605) 3.011 3.191
Консолидовани финансијски извештај за 2013. годину за обвезника ревизије 
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa консолидовани финaнсиjски извeштaј
Агенција за привредне регистре