Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб)  20147229
 Пословно име TELENOR D.O.O. BEOGRAD
 Седиште Beograd (grad)
 Адреса Omladinskih brigada 90
 Правна форма  Društvo sa ograničenom odgovornošću
 Делатност  6120-Bežične telekomunikacije
 * стање на дан 31.12.2012
 
 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за обвезника ревизије за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 43.288.419 53.228.746
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 29.996.863 19.416.304
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 14.359.100 14.359.100
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 15.637.763 5.057.204
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 0 0
  Poslovni prihodi (AOP 201) 41.177.309 37.866.103
  Neto dobitak (AOP 229) 10.580.559 4.671.235
  Neto gubitak (AOP 230) 0 0
  Broj zaposlenih (AOP 605) 1.131 1.117
 
 Разврставање за 2013 годину**
ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ОБВЕЗНИК ЈЕ РАЗВРСТАН У 4-veliko ПРАВНО ЛИЦЕ
**Ради упоредивости података нумеричке ознаке за величину почев од 10.02.2014. године усаглашене су са Правилником о изменама Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Сл. гласник РС“ бр. 3/2014) и имају следеће значење: 1-микро правно лице, 2-мало правно лице, 3-средње правно лице и 4-велико правно лице.
Редовни годишњи финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије   
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa редовни гoдишњи финaнсиjски извeштaј за обвезника ревизије   
 
 Основни подаци из консолидованог  финансијског извештаја за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 43.564.289 53.374.929
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
  Ukupni kapital (AOP 101) 30.069.173 19.500.458
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 14.359.100 14.359.100
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 15.710.073 5.141.358
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 0 0
  Poslovni prihodi (AOP 201) 43.882.735 40.496.642
  Neto dobitak (AOP 229) 10.719.793 4.800.489
  Neto gubitak (AOP 230) 0 0
  Broj zaposlenih (AOP 605) 1.236 1.208
Консолидовани финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије 
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa консолидовани финaнсиjски извeштaј
Агенција за привредне регистре