Подаци из исправних финансијских извештаја

 
  

 Подаци о обвезнику*

 Матични број (Јмб)  20220023
 Пословно име VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
 Седиште Beograd-Novi Beograd
 Адреса Omladinskih brigada 21
 Правна форма  Društvo sa ograničenom odgovornošću
 Делатност  6110-Kablovske telekomunikacije
 * стање на дан 31.12.2012
 
 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за обвезника ревизије за 2012. годину
     износи у 000 динара
     запослени као цео број
Назив податка Текућа година Претходна година
  Ukupna aktiva (AOP 024) 85.778.845 78.999.152
  od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 45.601.153 37.663.034
  Ukupni kapital (AOP 101) 0 0
  od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 6.211.328 5.822.056
      Nerasporedjeni dobitak (AOP 108) 0 0
      Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 6.335.717 5.971.494
  Poslovni prihodi (AOP 201) 19.430.122 15.277.182
  Neto dobitak (AOP 229) 0 0
  Neto gubitak (AOP 230) 8.302.342 2.489.655
  Broj zaposlenih (AOP 605) 951 919
 
 Разврставање за 2013 годину**
ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ОБВЕЗНИК ЈЕ РАЗВРСТАН У 4-veliko ПРАВНО ЛИЦЕ
**Ради упоредивости података нумеричке ознаке за величину почев од 10.02.2014. године усаглашене су са Правилником о изменама Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Сл. гласник РС“ бр. 3/2014) и имају следеће значење: 1-микро правно лице, 2-мало правно лице, 3-средње правно лице и 4-велико правно лице.
Редовни годишњи финансијски извештај за 2012. годину за обвезника ревизије   
Дoкумeнтaциja из чл. 31 Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи кoja сe oднoси нa редовни гoдишњи финaнсиjски извeштaј за обвезника ревизије   
Агенција за привредне регистре